Niniejszy serwis jest własnścią firmy Designers i ma na celu demonstrację możliwo¶ci oprogramowania eDIOM WWW. Każdy z klientów firmy, u którego wdrażana była ewidencja dróg, ma możliwo¶ć bezpłatnego umieszczenia swoich danych w Internecie. WIĘCEJ...

Wybierz zarz±d aby obejrzeć dane drogowe zarz±dcy:

Wszystkie dane s± publikowane za zgod± ich wła¶cicieli lub s± własno¶ci± Designers.

Informujemy również, że istnieje możliwo¶ć zakupu danych z objazdów, skaningu laserowego, ewidencji dróg i modeli terenu w naszym nowym portalu, dotyczy to zarówno danych już istniej±cych jak również nowych WIĘCEJ